Az uniós intézmények sajtószolgálatainak hivatalos honlapjai aktuális sajtóközleményekkel, médiaszolgáltatásokkal és egyéb hasznos információkkal.

Az Európai Unió Tanácsa

A Tanács az Európai Unió fő döntéshozó szerve és egyben a tagállamok egyeztető fóruma is. A Tanács a tagállamok szakminisztereiből áll, a tárgyalt témától függően a Lisszaboni Szerződés életbelépése óta tíz különböző összetételben (formációban) ülésezik. A Tanácsban a miniszterek saját kormányuk képviselőjeként szólalnak fel és foglalnak állást, elszámolással saját nemzeti parlamentjüknek és a általa képviselt állampolgároknak tartoznak. Ez garantálja a Tanács döntéseinek demokratikus legitimitását. A miniszterek döntését alacsonyabb szinteken a tagállamok közötti alapos egyeztetés előzi meg. Az ülések elnöklése és napirendjének kidolgozása a Tanács soros elnökségének a feladata.

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az EU egyik legfontosabb javaslattevő, döntéselőkészítő, végrehajtó, ellenőrző intézménye; jogalkotó hatáskörrel csak bizonyos területeken rendelkezik. A Bizottság feladata, hogy javaslatokat tegyen új jogszabályok megalkotására és végrehajtsa az EU Tanácsa által hozott döntéseket. A Bizottság egyben a szerződések őre. A Bizottság az uniós szerződéseket és a közösségi jogot megsértő tagállamokkal szemben úgynevezett kötelezettségszegési eljárást indíthat az EU Bíróságán. A Bizottság emellett tárgyal nemzetközi kereskedelmi szerződésekről és más az EU-t érintő nemzetközi megállapodásokról. Ebben szorosan együttműködik a Tanáccsal. A Bizottság feladata a közösségi politikák képviselete, azok megvalósítása, az EU képviselete a nemzetközi fórumokon, a közösségi alapok kezelése.

Európai Parlament

Az Európai Parlament tagjait az EU állampolgárai által közvetlenül választják öt évre. A Parlament a tagállami érdekeket megjelenítő Tanács és a közösségi érdekeket megtestesítő Bizottság mellett az EU állampolgárainak érdekeit képviseli a közösségi döntéshozatalban. Nincs önálló jogalkotói hatásköre, ugyanakkor a Tanács mellett majdnem minden területen kihagyhatatlan társjogalkotóként játszik szerepet. A Parlament emellett demokratikus felügyeletet gyakorol más uniós intézmények, különösen a Bizottság felett. Megválasztja annak elnökét az Európai Tanács jelölése alapján, jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a biztosok kinevezését, bizalmatlanságát fejezheti ki a Bizottság egészével szemben. A Parlamentnek kiemelkedő szerepe van költségvetés elfogadásában és végrehajtásának ellenőrzésében

Az Európai Unió Bírósága

Az EU legfőbb bírói fóruma független testületként biztosítja a közösségi jog alkalmazását. Feladata a közösségi intézkedések és szervek, illetve a közösségi jog betartásának felügyelete, illetve a közösségi jog értelmezése is. A Lisszaboni Szerződés kiszélesítette a Bíróság hatásköreit a rendőri és büntetőjogi igazságügyi együttműködés és kis mértékben a kül- és biztonságpolitika területén. A Bíróság 27 bíróból és 8 főtanácsnokból áll. A bírákat és a főtanácsnokokat a tagállamok kormányai közös megegyezéssel nevezik ki hat évre szóló, megújítható mandátummal. A bírákat olyan jogászok közül választják ki, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség, és akik megfelelnek az országukban a legmagasabb bírói tisztségekbe történő kinevezéshez szükséges feltételeknek, vagy elismert szakértelemmel rendelkező jogtudósok.

Európai Számvevőszék

A testület független szervként ellenőrzi a közösségi pénzügyeket, azt, hogy az egyes szervek a költségvetési szabályoknak és a kitűzött céloknak megfelelően – az EU adófizetőinek érdekében - költik-e el az adófizetők pénzét. A Számvevőszék megvizsgálja a bevételek és kiadások törvényességét és szabályosságát, megbizonyosodik a pénzügyek megfelelő intézéséről. A Számvevőszék jelentései nyomást gyakorolhatnak az intézményekre és az igazgatási szervekre a pénzügyi alapok megfelelő kezelése érdekében.

Európai Központi Bank

A frankfurti székhelyű intézmény az EU jegybankjaként működik. Fő feladata az árstabilitás fenntartása, az infláció megakadályozása. Az Európai Központi Bank a tagállamok kormányaitól és az Unió szerveitől teljesen független szervezet, amely a Központi Bankok Európai Rendszerére ruházott feladatok ellátásához szükséges iránymutatások és határozatok elfogadásával az euróövezet monetáris politikájának kialakításáért felel. Ide tartoznak a monetáris célokra, az irányadó kamatokra és az eurórendszerben a jegybanki tartalékképzésre vonatkozó döntések is.

Gazdasági és Szociális Bizottság

Tanácsadó szerv, amelynek célja, hogy az EU különböző gazdasági és szociális érdekcsoportjainak véleményét az EU döntéshozó szervei megismerjék. Tagjai a munkavállalók, munkaadók és más érdekvédelmi szervezetek képviselői. A Tanács és a Bizottság bizonyos kérdésekben kötelesek konzultálni a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, de nem kötelesek figyelembe venni annak véleményét.

Régiók Bizottsága

Az EU helyi és regionális önkormányzatait képviselő tanácsadó szerve, az önkormányzatok közösségi fóruma. Feladata, hogy az önkormányzatok véleményét a rájuk is vonatkozó döntések meghozatala előtt megismerjék és figyelembe vegyék az EU döntéshozó intézményei. A testület tagjai szakmai bizottságokba szerveződnek, melyek feladata a plenáris ülések előkészítése. Regionális érdekeket érintő döntéseknél a Régiók Bizottságával kötelezően konzultálni kell, de a testület véleménye semmilyen kötelező erővel nem bír a Tanácsra és a Bizottságra nézve.

Európai Beruházási Bank

Az Európai Beruházási Bankot az EU tagállamai által létrehozott fejlesztési bank, amely az EU gazdaságpolitikájának céljaival összhangban álló,közös európai érdekeket szolgáló beruházásokhoz nyújt hiteleket az unió területén belül és kívül egyaránt. A bank forrásainak nagy részét a nemzetközi pénzpiacokról szerzi, így a tagállamok és az EU költségvetésének megterhelése nélkül tud magán- vagy közberuházásokat finanszírozni. Nem nyújt vissza nem térítendő támogatásokat.

Európai ombudsman

Az EU ombudsmanjának feladata, hogy kivizsgálja az uniós állampolgárok és az EU területén székhellyel rendelkező jogi személyek panaszait a közösségi intézmények és szervek ellen. A tagállamok nemzeti, területi vagy helyi közigazgatási intézményeivel kapcsolatos panaszokat nem vizsgálhatja ki, akkor sem, ha a panasz EU-s ügyekkel kapcsolatos. Az ombudsman teljesen függetlenül és pártatlanul tevékenykedik, egyetlen kormánytól vagy szervezettől sem kér vagy fogad el utasításokat.