Az Unió és a tagállamok között megosztott hatáskörébe tartozó politikák

Megosztott hatáskörök ügyében a tagállamok mindaddig élhetnek szabályozási jogukkal, amíg az Európai Unió nem gyakorolta hatáskörét. Amennyiben az Unió az adott területen jogot alkot, a tagállamok elvesztik szabályozási jogukat olyan mértékben, amilyen mértékben az Unió jogot alkotott. Az Unió azonban visszaadhatja a szabályozási hatáskört a tagállamoknak, ez esetben feléled jogalkotási joguk.

Adópolitika

Uniós adóügyekben jelenleg három fő dossziéban folynak egyeztetések:

1. A vállalkozások adóztatására vonatkozó magatartási kódexről (Code of Conduct) szóló mandátum, valamint az adócsalások és adóelkerülések elleni akcióterv kidolgozása 

Az Európai Unió szintjén az adóelkerülés és az adócsalás elleni küzdelem leghatásosabb eszköze az adóhatóságok közötti információcsere hatékonyabbá tétele. Ennek fényében, a Bizottság 2015. március 18-án kiadott egy közleményt az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelmet szolgáló adózási átláthatóság kívánatos szintjéről. A Bizottság közleménye több témakört érintő javaslatot tartalmaz. A közlemény utal a tervek szerint 2015-ben záruló BEPS-projektre (Base Erosion Profit Shifting – adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás), amely várhatóan alapvető változásokat fog hozni a globális adótervezésben, és jelentősen megnehezíti az adócsalást és az agresszív adótervezést. A kezdeményezés lényegében azokat az agresszív adótervezési technikákat hivatott visszaszorítani, melyek révén egy vállalat által megtermelt nyereséget a gazdasági tevékenység végzésének államától eltérő államba csoportosítják át azért, hogy ott alacsonyabb adóterhet viseljen és így a jövedelmet előállító tagállam jelentős adóbevételektől esik el. 

2. Adószabályozásokról szóló információk átláthatóságáról és cseréjéről szóló irányelv 

A feltételes adó-megállapítási határozatok (rulingok) és előzetes árképzési megállapodások (APA-határozatok) automatikus információcseréjéről szóló irányelv-módosítási javaslatot 2015 márciusa óta intenzíven tárgyalja a közvetlen adó munkacsoport, mindazonáltal továbbra is sok a nyitott kérdés. A tárgyi hatálynál körvonalazódik egy olyan megoldás, hogy csak az olyan feltételes adó-megállapítási határozatok információcseréjére kerülne sor, amelyre az adózó hivatkozni tud, függetlenül a ruling megjelenési formájától (szóbeli, írásbeli), illetve kötelező vagy nem kötelező jellegétől. 

3. A méltányosabb társasági adózásról szóló akcióterv kidolgozása, valamint a Közös Konszolidált Társasági Adóalapról szóló (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) irányelv továbbvitele 

A Bizottság méltányos és hatékony társasági adóztatásról szóló akcióterve 2015. június 17-én jelent meg. Az akcióterv nagyvonalakban tartalmazza a Bizottság társasági adóztatással kapcsolatos reformjavaslatait, amelynek fő eleme a közös konszolidált társasági adóalapra vonatkozó ún. CCCTB-javaslat újratárgyalása (nemzetközi cégek adóalapjának EU-szinten harmonizált szabályok szerinti megállapításának kötelezővé tétele, a különböző tagállami adóalapok konszolidációjának későbbi bevezetése). Az akcióterv első lépéseként a közös társasági adóalap-szabályok kötelezők lennének a nemzetközi cégek számára, de a különböző tagállami adóalapok összevonását (konszolidáció) egy második jogalkotási fázisra hagyná.